Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 174 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 28 на заседание, проведено на 24.10.2017 г.

ОБЯВЯВА

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ частна общинска собственост с идентификатор 68080.130.50, м. ”Малкия друм”, землище гр. Сопот, с площ на имота 1 700 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена – 4 200.00 лв., цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 000.00 лв.

Търгът ще се проведе на  13.12.2017 г в зала „Хаджи Гьока Павлов“- гр. Сопот, ул. ”Ив. Вазов” № 55 от 10.00 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 14.11.2017 г. до 06.12.2017 г., от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от касата на общината за закупуване на тръжни документи.

Краен срок за подаване на тръжната документация за участие от 8.00 до 16.00 часа на 12.12.2017 г.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 14.11.2017 г. до 06.12.2017 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за същия имот в случай, че не се продаде на  първия търг, ще се проведе на 28.12.2017 г. от 9.30 ч, при същите условия.

Закупуване на тръжна документация от 04.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и краен срок за подаване на същата за участие в повторния търг - 27.12.2017 г. от 8 до 16 часа.

За справка тел. 03134/60-03