Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в МБПЛ

Вътрешни правила за профила на купувача - МБПЛ

Контролна карта - МБПЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пожари