Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание  чл. 129, ал.2 и ал.5 от  ЗУТ,  съобщава, че със заповед  № РД 09-339 от 20.11.2017 г. на Кмета на община Сопот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и решение по т.8 от Протокол № VII/25.10.2017 г. на ЕСУТ при Община Сопот по заявление с вх.№ С-4489/25.10.2017г. от Богдан Божков е  одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 68080.176.100 и 68080.176.101 по КК на гр.Сопот, м. „Сарая“.

С ПУП- ПРЗ се   предвижда след промяна на предназначението на ПИ 68080.176.101, присъединяване към УПИ 68080. 176. 100 и отреждане на УПИ 68080.176.627 – автосервиз, автомивка и жилищно строителство.

На заинтересуваните лица е изпратено обявление за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Сопот пред административен съд – Пловдив, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „СА“ при община Сопот, етаж III,  стая №13 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото обявление на таблото за обявления в общинска администрация и на Интернет страницата на Община Сопот, заповедта ще се счита за редовна връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 22.11.2017 г. на таблото за обявления в сградата на общината и е публикувано на Интернет страницата на Община Сопот.

План за регулация и застрояване на ПИ 68080.176.627 по КККР на гр. Сопот