Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание  чл. 129, ал.2 и ал.5 от  ЗУТ,  съобщава, че със заповед  № РД 09-343 от 23.11.2017 г. на Кмета на община Сопот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и решение по т.4 от Протокол № VII/25.10.2017 г. на ЕСУТ при Община Сопот по заявление с вх.№ С-4280/10.10.2017г. от Иван Иванов Димитров е  одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЧИ за УПИ VI -875 / ПИ 68080.503.875   по КК на гр.Сопот/ в кв.66 по РП на гр.Сопот, общ.Сопот

С ПУП- ПРЗ се   предвижда изменение на регулационната граница между  УПИ VI -875, УПИ ХI-877,874, УПИ VIII-870 и УПИ Х-875 по съществуващите имотни граници, като се обособява УПИ VI – 503.875 с площ 937 кв.м..

На заинтересуваните лица е изпратено обявление за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Сопот пред административен съд – Пловдив, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „СА“ при община Сопот, етаж III,  стая №13 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото обявление на таблото за обявления в общинска администрация и на Интернет страницата на Община Сопот, заповедта ще се счита за редовна връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 27.11.2017 г. на таблото за обявления в сградата на общината и е публикувано на Интернет страницата на Община Сопот.

План за регулация и застрояване на ПИ 68080.503.875 по КККР на гр. Сопот