Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание  чл. 129, ал.2 и ал.5 от  ЗУТ,  съобщава, че със заповед  № РД 09-346 от 27.11.2017 г. на Кмета на община Сопот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и решение по т.5 от Протокол № VII/25.10.2017 г. на ЕСУТ при Община Сопот по заявление с вх.№ С-4305/11.10.2017г. от „ Клима-БГ 2000“ООД е  одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ /промяна предназначението на земеделски земи/   за ПИ 68080.171.4, м. „Под краварника“  по КК на гр.Сопот, общ.Сопот.

С ПУП- ПРЗ се   предвижда разделяне на ПИ 68080.171.4 и обособяване на два  нови:УПИ 171.589 –  за жилищно строителство с площ 2 386 кв.м. и УПИ 171.590 – за комплекс от къщи за гости/настаняване/ с площ 4 614кв.м.

На заинтересуваните лица е изпратено обявление за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Сопот пред административен съд – Пловдив, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „СА“ при община Сопот, етаж III,  стая №13 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото обявление на таблото за обявления в общинска администрация и на Интернет страницата на Община Сопот, заповедта ще се счита за редовна връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 27.11.2017 г. на таблото за обявления в сградата на общината и е публикувано на Интернет страницата на Община Сопот.

План за регулация и застрояване на ПИ 68080.171.4 по КККР на гр. Сопот