Община Сопот

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-5008/05.12.2017 г. от Христина Георгиева Амбарева,  с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ   IV -942, отреден за ПИ с идентификатор 68080.502.942 в кв.38 по РП на гр.Сопот и по КККР на гр.Сопот.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

№РД-09-367

гр.Сопот 14.12.2017 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), §8, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗУТ  и постъпило Заявление с вх.№ С-5008/05.12.2017 г. от Христина Георгиева Амбарева ведно с нотариален акт №170, т. I, д.167/2008 г., нотариален акт №46, т. I, д.25/2016 г.,  Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори 68080.502.942, 68080.502.943 по КККР на гр.Сопот УПИ IV -942 и УПИ V -943 в кв.38 по РП на гр.Сопот и скица - предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV -942 с идентификатор 68080.502.942  и  УПИ V -943 с идентификатор 68080.502.943  по КККР на гр.Сопот от кв.38 по РП на гр.Сопот, като с план регулация  дворищната регулация се измени по съществуващите имотни граници, съгласно приложената скица - предложение.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-5008/05.12.2017 г. от Христина Георгиена Амбарева.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот