Община Сопот

ОП-1/03.01.2018г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставка на Топъл обяд - кетъринг във връзка с изпълнение на процедура BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на Топъл обяд - 2016 - 2019" съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0150-C01 "Осигуряване на Топъл обяд в Община Сопот", финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"

Решение - 03.01.2018 г.

Обявление - 03.01.2018 г.

Документация - 03.01.2018 г.

Образци - 03.01.2018 г.

Проекто - договор - 03.01.2018 г.

Протокол №1 - 30.01.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 01.03.2018 г.

Протокол №2 - 09.03.2018 г.

Протокол №3 - 09.03.2018 г.

Доклад - 09.03.2018 г.

Решение за избор на изпълнител - 09.03.2018 г.

Договор - 05.04.2018 г.

- Приложения - 05.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - 05.04.2018 г.

Обявление за приключване на договор - 06.02.2020 г.