Община Сопот

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-5279/28.12.2017 г. от Теолина Стефанова Анастасова,  с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III-751, отреден за ПИ с идентификатор 68080.503.751, УПИ  IV -752, отреден за ПИ с идентификатор 68080.503.752 и УПИ  V -755, отреден за ПИ с идентификатор 68080.503.755в кв.71в по РП на гр.Сопот и по КККР на гр.Сопот, с цел обединяване на собствените имоти.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

№РД-09-19

гр.Сопот 10.01.2018 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и постъпило Заявление с вх.№ С-5279/28.12.2017 г. от Теолино Стефанова Анастасова ведно с нотариални актове №89, т. V, д.763/2017 г.; №171, т. IV, д.771/2015 г.; №82, т. I, д.82/2015 г. и  №36, т. II, д.236/2015 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори 68080.503. 751, 68080.503.752,  68080.503.755 по КККР на гр.Сопот УПИ III -751, УПИ IV -752 и УПИ V -755 в кв.71в по РП на гр.Сопот и скици - предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ III -751/с идентификатор 68080.503.751/, УПИ IV -752/с идентификатор 68080.503.752/ и  УПИ V -755/ с идентификатор 68080.503.755/  по КККР на гр.Сопот от кв.71в по РП на гр.Сопот, като с план регулация  се обединяват в нов УПИ ХIV- 751,752,755 с площ 1166 кв.м., съгласно приложената скица - предложение.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-5279/28.12.2017 г. от Теолина Стефанова Анастасова.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот