Община Сопот

ОБЯВА

за кандидатстване за позицията

Обществен възпитател при МКБППМН – Община Сопот

№ C-647 / 05.02.2018 г.

 

I. Брой позиции за обществени възпитатели: 2 /две/

 II. Изисквания към кандидатите:

1. Да имат общообразователна подготовка и опит.

2. Да не са осъждани.

3. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото.

4. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.

5. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

6. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

III. Характер на работата:

 1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.

2. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т. 6, т. 7 и т. 8 от ЗБППМН.

4. Обществения възпитател изпълнява и други задължения, регламентирани в ЗБППМН и в Статута на Обществения възпитател.

IV. Начин на провеждане на процедурата:

1. Подбор по документи.

2. Интервю с кандидата.

 V. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Председателя на МКБППМН- Община Сопот – свободен текст с актуален телефонен номер.

2. Автобиография (CV).

3. Мотивационно писмо.

4. Копие от диплом за завършено образование.

5. Декларация в свободен текст, че не са осъждани.

 

VI. Срок и място за подаване на документите:

Документи се подават до 10:00 часа на 20.02.2018 г. в сградата на Община Сопот – ул. Иван Вазов № 34, Деловодство.

VII. Допускане на кандидатите

След изтичане на срока, посочен в раздел VI, подадените документи се разглеждат от Председателя на МКБППМН.

 VIII. Провеждане на интервю

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на дата, час и място, посочени в нарочна Заповед на Председателя на МКБППМН-Община Сопот.

 

За резултата от подбора по документи, както и за датата, часа и мястото на провеждане на интервю, кандидатите ще бъдат уведомени по телефона, посочен в техните заявления.

IX. Определяне на обществени възпитатели

След подбора по документи и проведеното интервю с кандидатите, МКБППМН – Община Сопот с Решение ще определи лицата, които ще заемат позициите за обществени възпитатели.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Сопот, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели.

 

 

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам.-кмет на Община Сопот и

Председател на МКБППМН