Община Сопот

Биоразградими отпадъци

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци се прилага с цел тяхното компостиране или анаеробно разграждане. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране.

Компостирането е природно разлагане на някои органични отпадъци (напр. хранителни остатъци, градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.) в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.

От 25 до 45 % от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране, и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки. 

 
пожари