Община Сопот

Система за разделно събиране

В Община Сопот е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за сортиране.

Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки. Това се налага, тъй като материалите събрани в контейнерите винаги съдържат и такива неотговарящи по качество и вид на изискванията за рециклиране. Некачествените примеси се поставят в специални контейнери и впоследствие се транспортират до депото в гр. Карлово за неопасни отпадъци. Сортирането се извършва, чрез сепарираща линия. Получения отсортиран материал се поставя в балираща машина и която пресова материала и го опакова във вид подходящ за преработване.

 
пожари