Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 204 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 34 на заседание, проведено на 02.02.2018 г.

ОБЯВЯВА

І. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.405.234, м. ”Яса тепе”, землище гр. Сопот, с площ на имота 272 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – лозе, при начална тръжна цена – 1 800.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 800.00 лв.

Търгът ще се проведе на  16.03.2018 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55 от 10.30 ч.

2. ПИ с идентификатор 68080.453.203, м. ”Кайряка”,  землище гр. Сопот, с площ на имота  504 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид нива, при начална тръжна цена – 2 200.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 200.00 лв.

Търгът ще се проведе на  16.03.2018 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55 от 11.00 ч. 

3. ПИ с идентификатор 68080.453.594, м. ”Кайряка”, землище гр. Сопот, с площ на имота 407 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена – 1 800.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 800.00 лв.

Търгът ще се проведе на  16.03.2018 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55 от 11.30 ч. 

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 19.02.2018 г. до 09.03.2018 г., от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от приходна каса на общината за закупуване на тръжни документи.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга от 8.00 до 16.00 часа на 15.03.2018 г.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 19.02.2018 г. до 09.03.2018 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за същите имоти /в случай, че не са продадени  на  първия търг/ ще се проведе на 13.04.2018 г. при същите условия, съответно от 10.30 ч. за имота по т.1, от 11.00 ч. за имота по т. 2 и от 11.30 ч. за имота по т. 3. 

Закупуване на тръжна документация от 19.03.2018 г. до 05.04.2018 г. и краен срок за подаване на същата за участие в повторния търг - 12.04.2018 г. от 8 до 16 часа.

За справка тел. 03134/60-03