Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-1127/27.02.2018 г. от Йовка Георгиева Димитрова Христова и „Йофела“ЕООД, с искане  за разделяне на собствени УПИ с идентификатори  00480.72.16- заведение за хранене и цех за производство на закуски и  00480.72.17- пункт за разкомплектоване на автомобили и жилищна сграда на три нови УПИ.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-62

гр.Сопот 07.03.2018 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-1127/27.02.2018 г. от Йовка Георгиева Димитрова Христова и „Йофела“ЕООД ведно с нотариален акт №14, т.ІV, д.678/2002 г., нотариален акт №111, т.І, д.99/2015 г.,, Задание за проектиране на ПУП- ЧИ на ПРЗ на УПИ -  00480.72.16 и  УПИ -  00480.72.17по КККР на с.Анево и скица – предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти   с идентификатори 00480.72.16- заведение за хранене и цех за производство на закуски и  00480.72.17- пункт за разкомплектоване на автомобили и жилищна сграда по КККР на с.Анево, като с план регулация  от УПИ 72.16 и 72.17  се обособяват три  нови  УПИ: УПИ 00480.72.18 – заведение за хранене и цех за производство на закуски, УПИ 00480.72.19 – жилищно строителство, УПИ 00480.72.20 – къща за гости, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП- ЧИ на ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-1127/27.02.2018 г. от Йовка Георгиева Димитрова Христова и „Йофела“ЕООД.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот