Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание  чл. 129, ал.2 и ал.5 от  ЗУТ,  съобщава, че със заповед  № РД 09-66 от 16.03.2018 г. на Кмета на община Сопот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и решение по т.3 от Протокол №  II/01.02.2018 г. на ЕСУТ при Община Сопот по заявление с вх.№ С-378/22.01.2018г. от Анна Александрова Ангелова управител на фондация „ ШАРКО“ е  одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ /промяна предназначението на земеделски земи/   за ПИ 68080.90.6, м. „Малкия друм“  по КК на гр.Сопот, общ.Сопот.

С ПУП- ПРЗ се предвижда отреждане на    УПИ 68080.90.6 – обществено обслужване.

 

На заинтересуваните лица е изпратено обявление за издадената заповед с писма с обратна разписка.

 

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Сопот пред административен съд – Пловдив, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на общината в два екземпляра.

 

Преписката се намира в дирекция „СА“ при община Сопот, етаж III,  стая №13 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

 

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото обявление на таблото за обявления в общинска администрация и на Интернет страницата на Община Сопот, заповедта ще се счита за редовна връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

 

Съобщението за издадената заповед е поставено на 19.03.2018 г. на таблото за обявления в сградата на общината и е публикувано на Интернет страницата на Община Сопот.

План за регулация и застрояване на ПИ 68080.90.6 по КККР на гр. Сопот