Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.25/20.03.2018 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на обект:” Подземна кабелна линия 20 Kv  и водопровод” до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив. Трасето на електропровода и водопровода преминава през имоти публична общинска собственост с идентификатори 68080.399.516 – пасище, 68080.399.593; 68080.172.193; 68080.171.182 – местен път, 68080.171.183- пасище, 68080.171.544- друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, землище гр.Сопот и ПИ 00480.46.24  – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, 00480.46.25; 00480.59.20; 00480.60.40; 00480.46.27 – селскостопански, горски, ведомствен път публична общинска собственост, землище с.Анево с обща дължина на електропровода 1739 м., а на водопровода 1636 м.

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.