Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 219 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 36 на заседание, проведено на 27.03.2018 г.

ОБЯВЯВА

І. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлен имот - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Анево както следва:

1. ПИ с идентификатор 00480.9.9, м.”Исакът”, землище с. Анево, с площ на имота 2 373 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Ливада, при начална тръжна цена – 3 000.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 500.00 лв.

Търгът ще се проведе на 15.05.2018 г. в 13:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов №55

 

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 16.04.2018 г. до 08.05.2018 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 14.05.2018 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 16.04.2018 г. до 08.05.2018 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг в случай, че не се яви кандидат на първия, ще се проведе на 04.06.2018 г. от 13:00 ч. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в търга от 16.05.2018 г. до 30.05.2018 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 01.06.2018 г.

За справка тел. 03134/60-03