Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.7 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 220 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 36 от заседание, проведено на 27.03.2018  г.

ОБЯВЯВА

Отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване поземлен имот /ПИ/ - публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.501.106, с плош 953 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг, парцел II – 501.106 по КККР на гр. Сопот одобрени със Заповед № РД-18-8 /11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за ПОС № 359/07.03.2018 г., вписан с вх. № 656/07.03.2018 г., Акт № 39, том 3, д. 443/2018 г.; начална тръжна  месечна наемна цена  550.00 лв. без ДДС /петстотин и петдесет лева без ДДС/; депозит за участие в публичен търг с явно наддаване за описания в т. 1 общински имот в размер на 7 200.00 лв. /седем хиляди и двеста лева/; цена на тръжната документация - 48.00 лв.; срок за отдаване под наем на имота - 5 г.

Търгът ще се проведе на 17.05.2018 г. в 11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот,         ул. Ив. Вазов № 55.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 17.04.2018 г. до 10.05.2018 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 16.05.2018 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 17.04.2018 г. до 10.05.2018 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на тръжната комисия или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг в случай, че не се яви кандидат на първия, ще се проведе на 04.06.2018 г. от 15:00 ч. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в търга от 18.05.2018 г. до 30.05.2018 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 01.06.2018 г.

За справка тел. 03134/60-03