Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание  чл. 129, ал.2 и ал.5 от  ЗУТ,  съобщава, че със заповед  № РД 09-140 от 28.05.2018 г. на Кмета на община Сопот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и решение по т.2 от Протокол № V/14.05.2018 г. на ЕСУТ при Община Сопот по заявление с вх.№ С-1971/30.04.2018г. от Теолина Стефанова Анастасова е  одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЧИ за УПИ III-751;УПИ IV -752  и УПИ V -755   / ПИ 68080.503.751;  68080.503.752 и 68080.503.755 по КК на гр.Сопот/,  кв.71в по РП на гр.Сопот, общ.Сопот.

С ПУП- ПРЗ се   предвижда изменение на регулационните граници като трите УПИ се обединяват в нов УПИ ХIV  – 503.17 с площ 1166 кв.м.

На заинтересуваните лица е изпратено обявление за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Сопот пред административен съд – Пловдив, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „СА“ при община Сопот, етаж III,  стая №13 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото обявление на таблото за обявления в общинска администрация и на Интернет страницата на Община Сопот, заповедта ще се счита за редовна връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 28.05.2018 г. на таблото за обявления в сградата на общината и е публикувано на Интернет страницата на Община Сопот.

План за регулация и застрояване на ПИ 68080.503.17 по КККР на гр. Сопот