Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

 

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 237 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 39 на заседание, проведено на 29.05.2018 г.

ОБЯВЯВА

І. Продажба чрез публичнен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, който ще се проведе на  12.07.2018 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55 както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.405.233, м. ”Яса тепе”, землище гр. Сопот, с площ на имота 283 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 1 860.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 488.00 лв., час на търга – 10:00 ч. 

2. ПИ с идентификатор 68080.406.217, м. ”Яса тепе”, землище гр. Сопот, с площ на имота 311 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 2 050.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 640.00 лв., час на търга – 10:30 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 18.06.2018 г. до 06.07.2018 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 11.07.2018 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 18.06.2018 г. до 06.07.2018 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за непродадени имоти ще се проведе на 09.08.2018 г., съответно в същите часове и при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 16.07.2018 г. до 03.08.2018 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 08.08.2018 г.

За справка тел. 03134/60-03