Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.7 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 230 и Решение № 233 на Общински съвет – Сопот, взети с поименно гласуване с протокол № 39 от заседание, проведено на 29.05.2018  г.

ОБЯВЯВА

1. Отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване поземлен имот /ПИ/ - публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.501.5038 с площ от 2 063  кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг , ул. „Иван Вазов“ , квартал: 9, парцел: X - паркинг по КККР на гр. Сопот, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с Акт за ПОС № 298/17.08.2016 г., вписан с вх. рег. № 3107/22.08.2016 г., Акт № 111, том 12, д. 2291/2016 г.; начална тръжна  месечна наемна цена  700.00 лв. без ДДС /седемстотин лева без ДДС/; депозит за участие в публичен търг с явно наддаване в размер на 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/; цена на тръжната документация - 48.00 лв.; срок за отдаване под наем на имота - 5 г.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. в 10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот,             ул. Ив. Вазов № 55.

2. Отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване поземлен имот /ПИ/ - публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.501.5042 с площ от 1 383 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг, ул. „Иван Вазов“ по КККР на гр. Сопот, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с Акт за ПОС № 355/07.03.2018 г., вписан с вх. рег. № 780/15.03.2018 г., Акт № 97, том. 3, дело 507/2018 г. на Служба по вписванията – Карлово.; начална тръжна  месечна наемна цена  520.00 лв. без ДДС /петстотин и двайсет лева без ДДС/; депозит за участие в публичен търг с явно наддаване в размер на 7 488.00 лв. /седем хиляди четиристотин осемдесет и осем лева/; цена на тръжната документация - 48.00 лв.; срок за отдаване под наем на имота - 5 г.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. в 11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот,             ул. Ив. Вазов № 55.

Тръжната документация за търговете се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 18.06.2018 г. до 06.07.2018 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търговете се подава до 16.00 часа на 13.07.2018 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 18.06.2018 г. до 06.07.2018 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на тръжната комисия или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг в случай, че не се яви кандидат на първия, ще се проведе на 09.08.2018 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 17.07.2018 г. до 03.08.2018 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 08.08.2018 г.

За справка тел. 03134/60-03