Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот. В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове, днес – 18.06.2018 год., публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на общинска стратегия, заедно с мотивите към него. 

В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект; 

2. Мотиви.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ