Община Сопот

 О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-1834/19.04.2018 г. от Богдан Николов Божков, с искане  за разделяне на собствен УПИ ХII – 501.435 с идентификатор 00480.501.435 по КККР на с.Анево в кв.28 по РП на с.Анево на три нови УПИ и образуване на нова улица.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-151

гр.Сопот 15.06.2018 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-1834/19.04.2018 г. от Богдан Николов Божков ведно с нотариален акт №162, т. ІV, д.730/2016 г., Задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ, за частично изменение на регулацията и предвиждане  на ново застрояване на УПИ ХII – 501.435 с идентификатор 00480.501.435 по КККР на с.Анево в кв.28 по РП нас.Анево и скица – предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се изработи проект  за ПУП-ПРЗ, за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на  УПИ ХII – 501.435 с идентификатор 00480.501.435 по КККР на с.Анево в кв.28 по РП на с.Анево, с цел обособяване на три нови УПИ: УПИ ХII-501.437-жилищно строителство, УПИ ХХI-501.438-жилищно строителство, УПИ ХХII-501.439-жилищно строителство и образуване на нова улица с осови точки 123а, 123б,123в, 126а, 126б, 126в, 126г и 135а , съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП-ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-1834/19.04.2018 г. от Богдан Николов Божков.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот