Община Сопот

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сопот съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.60/20.07.2018г. е обнародвано Решение № 239 / 28.06.2018г. на Общински съвет – Сопот за одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на обект:” Подземна кабелна линия 20 Kv  и водопровод” до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив в обхват имоти публична общинска собственост с идентификатори 68080.399.516 – пасище, 68080.399.593; 68080.172.193; 68080.171.182 – местен път, 68080.171.183- пасище, 68080.171.544- друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, землище гр.Сопот и ПИ 00480.46.24  – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, 00480.46.25; 00480.59.20; 00480.60.40; 00480.46.27 – селскостопански, горски, ведомствен път публична общинска собственост, землище с.Анево.

Решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

ПУП-ПП - електропровод

ПУП-ПП - водопровод