Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-815/13.02.2018 г.с искане  за изменение дворищно регулационни граници между УПИ ІІІ-155 с идентификатор 68080.501.155 по КККР на гр.Сопот ;  УПИ ХХІV-154 с идентификатор 68080.501.154 по КККР на гр.Сопот; УПИ ІV -озеленяване с идентификатор 68080.501.1531 по КККР на гр.Сопот в кв.14 по РП на гр.Сопот  ,  предварителни договори по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ и Решение № 225, взето с Протокол № 37/27.04.2018 г.  на Общински съвет – Сопот:

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-189

гр.Сопот 25.04.2018 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-815/13.02.2018 г., ведно с нотариални актове №8, т. І­­І, д.176/2011 г., №169, т. І­­І, д.371/2004 г., №22, т. І­­І, д.222/2014 г. , Задание за ЧИ на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-155 с идентификатор 68080.501.155 по КККР на гр.Сопот ;  УПИ ХХІV-154 с идентификатор 68080.501.154 по КККР на гр.Сопот; УПИ ІV -озеленяване с идентификатор 68080.501.1531 по КККР на гр.Сопот в кв.14 по РП на гр.Сопот  и скица - предложение, Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот №Д-53/20.06.2018 г. и №Д-54/20.07.2018 г., по чл.15,ал.3 и 5 от ЗУТ, и Решение №225, взето с Протокол № 37/27.04.2018 г.  на Общински съвет – Сопот

 

НАРЕЖДАМ:

1.Да се изработи проект  за частично изменение  на Подробен устройствен план- план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-155 с идентификатор 68080.501.155 по КККР на гр.Сопот ;  УПИ ХХІV-154 с идентификатор 68080.501.154 по КККР на гр.Сопот; УПИ ІV -озеленяване с идентификатор 68080.501.1531 по КККР на гр.Сопот в кв.14 по РП на гр.Сопот  , като с план регулация се образува нов УПИ ХХХІ- озеленяване с площ 223 кв.м., нова улична отсечка с площ 257 кв.м. и нови  УПИ ІІІ-155 и  УПИ ХХІV-154, съгласно приложената скица - предложение.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-815/13.02.2018 г.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот