Община Сопот

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПОЯВА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ”/АЧС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

І. Задължения на собственици на свиневъдни    обекти – индустриални ферми,фамилни ферми тип А и Б :

1. Да  осигурят   добро ниво на мерките за биосигурност на фермите:

 • като засилят охраната на ЖО и режима на влизане и излизане от обекта;
 • осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта превозни средства.
 • правилно функциониране и използване на филтъра за влизане и излизане на  хора;
 • забранят внасянето на храни от животински произход в обекта;
 • съхраняват труповете на умрели животни в закрити помещения до вдигането им от предприятие за преработка на странични животински продукти /СЖП/.

2. При констатиране на свине с клинични признаци на заболяването своевременно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар.

 

ІІ. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/за отглеждане на свине за лична консумация-”заден двор”:

 • да не разрешават контакт на външни лица с животните;
 • при констатиране на свине с влошено здравословно състояние незабавно, да уведомяват обслужващия ветеринарен лекар.
 • да не изхранват на животните с кухненски отпадъци;

 

ІІІ. Задължение на кметовете на общини.

1.След получаване на заповед на Областен управител, с която са определени мерките за предотвратяване на заболяването АЧС да актуализират при необходимост състава на общинските епизоотични комисии и разпоредят свикването им, с цел набелязване на конкретни мерки на територията на съответната община.

2. Изпълняват изискванията на чл. 133 от ЗВД.

3.Разпоредят на отговорните лица по стопанисване на паркинги да засилят контрола по събиране и обезвреждане на хранителни отпадъци и не допускат животни до тях.

4. Да разпоредят на кметовете на кметства, съобразно своите правомощия :

 • Да контролират и не разрешават достъп на свине до сметищата, разположени на територията на съответната община
 • Да не допускат нерегламентирана търговия с живи животни и продукти от животински произход на територията на кметството.
 • Не допускат създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход,
 • Не допускат загробване на трупове на умрели животни.

ІV. Задължения на ОД “ Полиция “.

 • Служителите на МВР да оказват необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/при изпълнение на служебните им задължения.
 • Да се извършват проверки на транспортните средства превозващи дивеч, живи животни птици и фуражи. При проверките да се изискват документите съпровождащи пратката /за животни и птици ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване и транспорт издадено от ветеринарен лекар/.

 

 

V. Задължения на СЛРБ и РДГ.

 • При международен ловен туризъм да се осигури своевременно взимане на проби за изследване от всяко отстреляно диво прасе.
 • По време на ловни излети при откриване на трупове на умрели диви свине да вземат проби за КЧС и АЧС и да ги предадат на официалния ветеринарен лекар на съответната община.
 • В ловностопанските райони на ловните дружини да се обособят места за първична обработка на дивите свине, както и съоръжения за отпадни животински продукти.
 • Да се определят места за съхранение на трупа на отстреляното диво прасе до излизане на резултат от лабораторията.
 • Засилен контрол на изпълнението на плана на отстрела на дивата свиня в територията на Пловдивска област.
 • Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните  диви сине.
 • Предоставяне на проби от диви свине ( кръвна проба от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви прасета и органна проба – далак, бъбрек, лимфни възли, сливици от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви свине или дълга тръбеста кост в случай на загнили трупове ).
 • След първичната обработка на отстреляна дива свиня, да се извършва обезвреждане  чрез загробване или изгаряне на кожите, червата и други странични и отпадни продукти.

 

VI. Задължения на РИОСВ:

 • Да се извършат проверки на регламентираните сметища и паркинги по отношение на охрана, ограждане, не допускане изнасяне на отпадъци от животински и растителен произход, правилното им унищожаване, които са в правомощията на институцията.
 • Да се засили контрола на регламентираните сметища по отношение не допускане изхвърляне на биологични материали и загробване трупове на животни.

 

VII. Директорът на ОДБХ Пловдив :

Да разпореди на официалните ветеринарни лекари, от отдели „ЗЖ”,”КХ” и „ЛД”

 1. Извършване на проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти (промишлени, фамилни ферми,  и обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди), регистрирани на територията на съответната ОДБХ и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система – ВетИС на БАБХ. Проверките на обектите, да започнат от 09.07.2018 г. и да приключат до 31.07.2018 г.
 2. Провеждане на инструктаж и връчване на предписания на собствениците/ползвателите на обекти по т.1 за:

а) спазване на мерките за биосигурност, с цел недопускане проникване на вируса на Африканската чума по свинете (АЧС);

б) прилагане на изискванията за придвижване на домашни свине между свиневъдните и други обекти с епизоотично значение, в зависимост от категорията на свиневъдния обект, от който произхождат, като се обърне особено внимание на движението на свине от и към свиневъдни обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди;

в) подписване на декларация по образец, от страна на собственика/ползвателя на обекта.

 1. Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС в обектите по т.1 с документиране на резултатите. При всяко съмнение за АЧС да бъдат вземани проби, които да се изпращат в НДНИВМИ за изследване.
 2. Информират лицата, отглеждащи свине, за клиниката на заболяването АЧС, спазване на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти и за задължението им при съмнение за заболяване незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.
 3. Предприемат незабавно мерки, съгласно Практическото ръководство за борба с АЧС, одобрено със Заповед на Изп.директор на БАБХ РД 11-166/23.01.2018 г. при съмнение за възникване на заболяване.
 4. Приемане и изследване на всички постъпили в лабораториите към съответната ОДБХ, проби за Трихинела от отстреляни диви прасета, вкл. в почивни и празнични дни.
 5. Провеждане на обучения на ловците от ловните дружини на територията на Пловдивска област, във връзка с превенция и контрол на заболяването АЧС.
 6. Извършване на проверки на входните пунктове /ВП/  за пътнически придвижвания / летище Пловдив/ за изпълнение  на заповед РД 11-1073/21.06.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.