Община Сопот

Прием на заявления от кандидати за потребители и лични асистенти

О Б Я В А

 

Във връзка с подписано Споразумение между Агенция за социално подпомагане и община Сопот и изпълнение на Постановление на министерски съвет №332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет  стартира прием на заявления от кандидати за потребители и лични асистенти.

Заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти ще се приемат в Дневен център  за „Независим живот“ на адрес ул. „Иван Вазов“ №63 от 13 август 2018 г. до 24 август 2018 г.  включително.

Кандидатите за ползване на социални услуги следва да отговарят на следните критерии:

 - Хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Социалната услуга се предоставя на територията на община Сопот.

 

За кандидат-потребителите към заявлението се прилагат следните документи:

- Заявление от кандидата или от негов законен представител - настойник, родител, попечител

- Декларация от кандидат-потребителя
 
- Документ за самоличност - за справка.
 
- Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо - за справка.
 
- Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , етапни епикризи и други медицински документи)
Необходимите документи за кандидатсване ще получите на място в Дневния център за "Независим живот"/ул. „Иван Вазов“ №63/.

Условия за кандидатстване и критерии за подбор на лични асистенти:

- Да са пълнолетни български граждани;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер (освен в случаи когато става въпрос за обгрижване на член от семейството);

- Да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

- Да са мотивирани и да имат необходимата нагласа за работа с хора с увреждания или възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

- Да са мобилни и да имат готовност да предоставят при необходимост социални услуги на повече от едно лице в нужда;

- Наличието на предишен опит не е задължително условие, но е в плюс за кандидата;

- Да са комуникативни;


  •  

За лични асистенти към заявлението се прилагат следните документи:

- Заявление (по образец);

- Документ за преминато  обучение;

- Документ за самоличност – за справка;

- Свидетелство за съдимост;

- Автобиография;

- Трудова книжка (за справка, ако кандидатът притежава такава);

- Документи от месторабота, ако кандидатът работи и по друго правоотношение (служебна бележка, трудов договор и/или допълнително споразумение);

- Телк.

Необходимите документи за кандидатсване ще получите на място в Дневния център за "Независим живот"/ул. „Иван Вазов“ №63/.

 

При отказ на класиран кандидат, длъжността ще бъде предлагана на следващия класиран кандидат. С одобрените лица ще бъдат сключени трудови договори със срок до 31.12.2018 г.

Кандидатите за лични асистенти, както и кандидат-потребителите подават документи от 13 август 2018г. до 24 август 2018г. включително, в сградата Дневен център за „Независим живот“/ ул. „Иван Вазов“ №63/.