Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 257  на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 43 от заседание, проведено на 13.08.2018 г.

ОБЯВЯВА

І.  Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем заедно на 4 /четири/ самостоятелни помещения :

1. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.1.2 (с полезна площ 61,20 м2 ), намиращо се в северната част на сграда за търговия 68080.501.1518.1  от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги.

2. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.1.3 (с полезна площ 45,04 м2), намиращо се в северозападната част на сграда е идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и  ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги.

3. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.1.4 (с полезна площ 52,30 м2), намиращо се в западната част на сграда е идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и  ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги.

4. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.1.5 (с полезна площ 31,00 м2), намиращо се в югозападната част на сграда е идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и  ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги.

II. За обектите по т. I с обща полезна площ 189,54 кв. м:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 1 410.00 лв. / без ДДС/

2. Депозит за участие в конкурса за четирите обекта заедно – 60 000.00 лв.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот             ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.                                                                                                                                                                                  

3. Срок за отдаване под наем10 г. 

4. Минимална сума предложена от кандидат, за обособяване и нормално функциониране в ново помещение на БЧК – 15 000 лв.

5. Цена на конкурсната документация - 48.00 лв. /с включен  ДДС/

Конкурсът /отварянето на предложенията/ ще се проведе на  25.09.2018 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“, ул. ”Ив.  Вазов” № 55 в 11:00 часа, в присъствие на подалите предложения или техни представители.

Конкурсната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 31.08.2018 г. до 24.09.2018 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Конкурсната документация за участие се подава до 16 часа на 24.09.2018 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Оглед на обектите по т. I може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 31.08.2018 г. до 24.09.2018  г. след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, конкурсът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Когато в срока за депозиране не постъпи предложение /оферта/, конкурсът се обявява за непроведен, и нов конкурс ще се проведе на 11.10.2018 г. Закупуване на конкурсната документация за участие в него от 26.09.2018 г. до 10.10.2018 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16.00 часа 10.10.2018 г.

За справка тел. 03134/60-03