Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

 

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe 261 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 43 от редовно заседание, проведено на 13.08.2018 г.

ОБЯВЯВА

Продажба чрез публичнен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, който ще се проведе на 24.10.2018 г. в 11.00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55,  както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.501.1497 находящ се в гр. Сопот ул. ”Ив. Вазов”, квартал :9, с площ на имота 2 271 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, при начална тръжна цена – 70 000.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация - 700.00 лв. /с включен ДДС/., депозит за участие в търга в размер на 56 000.00 лв.. 

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 01.10.2018 г. до  19.10.2018 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 19.10.2018 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 01.10.2018 г. до 19.10.2018 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 13.11.2018 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 29.10.2018 г. до 09.11.2018 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 09.11.2018 г.

За справка тел. 03134/60-03