Община Сопот

ОБЩИНА  СОПОТ

 

ЗАПОВЕД

№ РД-09-247

гр.Сопот 08.10.2018 год.

 

 

На  основание чл.44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл.150,  ал.1  от ЗУТ, във връзка със  заявление с вх.№ С-3451/1/26.09.2018 г. от „БЕЛЕЗИРЕВ“ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 68080.14.107 по КККР на гр.Сопот, м. „Малкия друм“, съгласно н.а. № 139 от 2012 г.  и  изложените  мотиви  за  инвестиционна  инициатива  с  вх. №  С – 3451/1/26.09.2018 г.

 

РАЗРЕШАВАМ

Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект: “Хотел, ресторант, магазин и открити зони за рекреация” в ПИ с идентификатор 68080.14.107 по КККР на гр.Сопот.

Съгласно чл.150, ал.2 от ЗУТ, КПИИ да съдържа:

 

1. ПУП - план за застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 68080.14.107 по КККР на гр.Сопот, като същият се отрежда „За обществено обслужване – хотел, ресторант и магазин“. Проектът да се изготви на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл. 110, ал.1, т. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

2. Технически инвестиционен проект за обект: “ Хотел, ресторант, магазин и открити зони за рекреация ”. Проектът да се изготви в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба Із – 1971 за СТПНПБП.

След изготвяне на КПИИ да се представи за одобрение съгласно изискванията на чл.142, ал.1, чл.143 и чл.144, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и се одобри съгласно чл.150, ал.3 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124 „б“, ал.2 от ЗУТ.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот