Община Сопот

Начало

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)


Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ponaka_budjet_2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 П О К А Н А

Каним всички жители на Заводските блокове да присъстват на среща с ръководството на община Сопот, което ще се проведе на 15.12.2017г. /петък/ от 17:15 часа на площадката пред магазинчето на „Наркооп“.


Ще се радваме на вашето активно участие, както и да представите Вашите проблеми, мнения и предложения, свързани с развитието и просперитета на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Декември - 2017 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 05 (пети), 07 (седми), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_24.11.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК

За трасиране на нови граници и въвод във владение на новообразуваните имоти в местност „БОЗАЛАН“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Сопот кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за погасяване на дължими суми по предоставени временни безлихвени заеми по реда на ДДС 6/2011 г. за авансово финансиране по проект: BG161PO005-1.0.06-0065 „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот“, при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 620 778,00 лева;
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:
  • Срок на погасяване – до 120 /сто и двадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083 %;
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
  • Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Сопот, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси /ЗПФ/ и бюджетните взаимоотношения на Община Сопот по чл.52, ал.1 от ЗПФ;

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.10.2017г. /понеделник/ от 15,30ч. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот. 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот уведомява всички съсобственици на имоти с общината, че могат да подадат заявление в деловодството на общинска администрация на ул. „Иван Вазов“№ 34, ако желаят да закупят идеалните части общинска собственост от съсобствения имот.

Тел. 03134/60-03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kmet_na_meseca_2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искане за средства на ниво проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

  Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.