Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание  чл. 129, ал.2 и ал.5 от  ЗУТ,  съобщава, че със заповед  № РД 09-295 от 12.11.2018 г. на Кмета на община Сопот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и решение по т.3 от Протокол № VIII/28.09.2018 г. на ЕСУТ при Община Сопот по заявление с вх.№ С-3764/12.09.2018г. е  одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ /промяна предназначението на земеделски земи/   за ПИ 00480.120.31, м. „Якуру кория“  по КК на с.Анево, общ.Сопот.

С ПУП- ПРЗ се предвижда отреждане на    УПИ 00480.120.31 – жилищно строителство.

 

На заинтересуваните лица е изпратено обявление за издадената заповед с писма с обратна разписка.

 

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Сопот пред административен съд – Пловдив, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на общината в два екземпляра.

 

Преписката се намира в дирекция „СА“ при община Сопот, етаж III,  стая №13 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

 

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото обявление на таблото за обявления в общинска администрация и на Интернет страницата на Община Сопот, заповедта ще се счита за редовна връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

 

Съобщението за издадената заповед е поставено на 13.11.2018 г. на таблото за обявления в сградата на общината и е публикувано на Интернет страницата на Община Сопот.

План за регулация и застрояване на ПИ 00480.120.31 по КККР на с. Анево