Община Сопот

Качено: 29.11.2018 год.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, днес, 29.11.2018 год., публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗИДЗКПО/, се въвеждат изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, които влизат в сила от 01.01.2019 г. (арг. от § 40 от с.з.). ЗИДЗКПО е гласуван от Народното събранието още на 07.11.2018 г., но поради наложено вето от Президента на Република България, същият е обнародван в  бр. 98 на ДВ от 27.11.2018 г., след повторното му приемане от НС.

Местните данъците са част от приходната част от бюджета на Общината, който на основание чл. 94, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ се приема от Общинския съвет в срок от 15 работни дни от внасянето му, което Кметът на Общината следва да извърши в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година (чл. 84, ал. 4 от ЗПФ). Съвпадането във времеви аспект на измененията в ЗМДТ с нормативно определените етапи по приемане на общинския бюджет, в чиито окончателен проект следва да бъдат отразени приходите от местни данъци, с оглед безпроблемното функциониране на звеното за местни данъци и такси в Община Сопот при добро планиране на годишната финансова рамка, са обстоятелства, обосноваващи прилагане на чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА. 

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект;

2. Мотиви.

 

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ