Община Сопот

МОП-32/05.12.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед кандидатстването на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект :„Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ по ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Протокол