Община Сопот

СЪОБЩЕНИЯ - 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.101/27.12.2019 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е

№ 09-ДО-1115-02 от 11.12.2019 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

на

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Дългосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - публикувана на 16.12.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е

№ 09-ДО-1089-05 от 31.10.2019 г.

във връзка със заявление № УО-1673 от 08.10.2019 г. и № УО-1673 -1 от 11.10.2019 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

за встъпване в длъжност на новоизбраните КМЕТОВЕ и ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Сопот за мандат 2019 – 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свикване на първо заседание на новоизбрания общински съвет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е

№ 09-ДО-1122-01 от 29.10.2019 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Ноември - 2019 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 04 (четвърти), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 12 (дванадесети), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 11 (единадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за землището на гр. Сопот и с. Анево за стопанската 2019/2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Община Сопот, МБПЛ „Иван Раев“ и II САГБАЛ „Шейново“ провеждат кампания за профилактични прегледи на жени с миома на матката

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е


На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1468 от 30.08.2019 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ИВАН БЕЛЕЗИРЕВ с предмет: Изграждане на обект: "Хотел, ресторант магазин и открити зони за рекреация" и "Сондажен кладенец", находящ се в поземлен имот с идентификатор 68080.104.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, местност "Малкия друм", община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Октомври - 2019 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 04 (четвърти), 10 (десети), 11 (единадесети), 15 (петнадесети), 25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 09 (девети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куклено шоу учи децата на Сопот да събират

отпадъците разделно  

Приказните герои на „Екопак България“ Хартояд, Пластоядка и Стъклояд  обещават веселба и подаръци

Забавното образователно куклено шоу “Приказки за юначета с празни тумбачета” поема на есенно турне. В Сопот кукленият театър ще гостува на 25 септември. Вече пета година „Театър на приказката – София“ гостува на българските деца в различни части на страната по инициативата на „Екопак България“ „Нахрани ме, ям разделно“. Над 8350 деца в страната вече са разпространители на идеята за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с провеждане на кампания „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“  Общинска администрация Сопот приканва всички жители на Общината, да се включат,  нека всички заедно се присъединим към тази инициатива и направим града ни по-чист на 14.09.2019г. /събота/.

Община Сопот ще предостави найлонови чували и ръкавици, същите ще се раздават в сградата на Общината етаж- 3, стая - № 10 – до 13.09.2019г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кръводаряване - Български Червен кръст

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.09.2019 г. в Община Сопот мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 - 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Уведомление за инвестиционно намерение от АГОРА БОНЕВА с предмет: "Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на 775 броя дребни преживни животни /овце/" в поземлен имот имот с идентификатор № 68080.130.177, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, местност "Малкия друм", община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с получена  Заповед на Областен  управител град   Пловдив с № РД-20-93 от 31.07.2019г., общинска администрация информира собствениците на свине, отглеждани  в обекти тип „заден двор“, в 20 км. зони около индустриалните ферми, на територията на общината, че с цел предотвратяване на заболяването „ Африканска чума по свинете“ в Южна България, следва да предприемат мярката за доброволно клане на животните  от стопанствата им в срок до 02.08.2019г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и обявените първични случаи на Африканска чума по свинете.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

относно: Провеждане на информационна кампания по отношение на заболяването Африканска чума по свинете

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за публично обявяване за издаване на разрешение за водовземане чрез изграждане на съоръжения от повърхностен воден обект - река Манастирска и  река Леевица.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Започнати и предстоящи дейности по добив на дървесина в обекти, които се намират в близост до гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ИВАН ФИТФОВ с предмет: Изграждане на обект: "Спортна база с хотелска част, ресторант и кафе" в поземлен имот имот с № 68080.71.5, местност "Трагата", землището на гр. Сопот, общ. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/, уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2019г.  на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - 04.06.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с получено писмо от Регионално поделение “Енергосекция“- гр. София, в изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на  Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в Община Сопот.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - 19.06.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със зачестилите нападения от кафява мечка от месец април 2019г., започналия активен период за вида и изпълнение на процедура по изплащане на щети от Министерство на околната среда и водите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.05.2019 г. в Община Сопот мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ  - Пловдив ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефицент за изчисляване размер на песния.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.33/19.04.2019 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от СВЕТЛАНА НЕДЯЛКОВА с предмет: "Регистрация на животновъден обект за оборно-пасищно отглеждане на до 60 бр. крави в имот № 68080.176.99, находящ се в землището на гр.Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виза за проектиране на 3 броя гаражи с отстъпено право на строеж.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Среща между пчелари и земеделски стопани с представители на БАБХ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Резервации по Програма НОИ за 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от СВЕТОСЛАВА ДИМОВА с предмет: Изграждане на обект: "Жилищно стоителство" като се изготвя ПУП-ПРЗ /промяна на предназначението на земеделски земи/ в териториалният обхват на поземлен имот с идентификатор 68080.173.388, местност "НАД ТЕХНИКУМА" по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот и образуване на УПИ 173.388, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68080.173.388 местност "НАД ТЕХНИКУМА" по КККР на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ДЕАН РОБАШКИ с предмет: Изграждане на обект: "Жилищно строителство, автосервиз и складове за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор 68080.399.316 в местността "Бозалан", съгласно КККР на гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сертифициране на държавните гори на територията на ТП "ДГС Карлово" по населени места за местностите и отделите в които се планува да се осъществи ползване на дървесина през 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД" с предмет: Водовземане съществуващо водохващане от р. Леевица в горски фонд на 787.02 м. височина, местност "Горнука" в землището на гр. Сопот. Водохващането ще обслужва питейно-битовите нужди на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД" с предмет: Водовземане съществуващо водохващане от р. Манастирска в горски фонд на 808.60 м. височина в землището на гр. Сопот. Водохващането ще обслужва питейно-битовите нужди на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на проекта за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------