Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ


На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община Сопот е изработила проект на нова Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

На основание  чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на задължението за публикуване на проекти на нормативни актове  с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в срок от 30 (тридесет) дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на община Сопот се приемат предложения и становища относно Предложението за промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Предложения, мнения и препоръки към Предложението за промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Сопот се приемат на адрес:

гр. Сопот, ул. “Иван Вазов“ 34, ет 1., ст.№ 3 , и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане, и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект

2. Мотиви


ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ