Община Сопот

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ОТ ОБЩИНА СОПОТ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 15, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация - Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

1. Предназначение – финансиране на проект „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение “

2. Максимален размер на дълга – 1 200 000 (един милион и двеста хиляди лева)

3. Валута на дълга – лева

4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

5. Условия за погасяване:

-   Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-   Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

6. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 19.10.2020г. от 17:30 часа на площад „Иван Вазов“ в град Сопот.

 

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот

Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

Проект на Докладна  записка за поемане на дългосрочен общински дълг

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот