Търсене

Община Сопот

РЕШЕНИЯ
2022 год.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 334

Относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 333

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 332

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г., Решение №303 от 27.09.2022 г., Решение №324 от 29.11.2022 г., Решение №327 от 29.11.2022 г. и Решение №328 от 29.11.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 331

Относно: Определяне на размера на възнагражденията на председателя на общинския съвет, общинските съветници и кметовете в община Сопот.

Писмо от Кмета с вх. №ДЗ-329#3 от 30.12.2022 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №331, взето с поименно гласуване, с Протокол №55 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 20.12.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 330

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 329

Относно: Приемане на План – сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 328

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г., Решение №303 от 27.09.2022 г., Решение №324 от 29.11.2022 г. и Решение №327 от 29.11.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 327

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г., Решение №303 от 27.09.2022 г. и Решение №324 от 29.11.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 326

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища на участници в споразумения/разпределения на териията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 325

Относно: Продажба на имот - частна общинска собвеност с идентификатор 68080.502.1596 по КККР на гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 324

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г. и Решение №303 от 27.09.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 323

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-5065/05.10.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.176.20 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Сарая“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 322

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-5734/04.11.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.152 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Яса тепе“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 321

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-5520/26.10.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.444 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Манастирски лозя“,  представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 320

Относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68080.501.1518 по кадастрална карта, гр. Сопот, за който е отреден УПИ I - Дом на услугите, поща, универмаг, битов комбинат, кв. 26 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 319

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив, свикано на 06.12.2022 г. (вторник) от 14:00 часа в Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-10/03.11.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 318

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 309, в частта по т. 2; т. 3; т. 4, т. 5 и т. 6, взето на редовно заседание с Протокол № 52 от 25.10.2022 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 317

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4913/26.09.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.171.177 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Пайталка“, представляващ земеделска територия с променено предназначение, съгласно чл. 50 от ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 316

Относно: Изменение на Решение №307, взето с поименно гласуване, с Протокол №51 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 27.09.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 315

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.130.149, м. „Малкия друм“ по КККР на гр. Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 314

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларни планове (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Трасе за кабел 0,4 kV за ПИ с КИ 68080.259.508 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 313

Относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот за мандат 2023 - 2027г. Прекратяване дейността на временната комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 312

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 311

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 310

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4463/31.08.2022 г. за поземлен имот с идентификатор  68080.405.185 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Яса тепе“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 309

Относно: Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, КЕЦ Карлово, върху общински имот с КИ: 68080.259.256, за изграждане на трафопост.

Писмо от Областен управител с вх. № ОС-378-2022#1 от 28.10.2022 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 309, в частта по т. 2; т. 3; т. 4, т. 5 и т. 6, взето на редовно заседание с Протокол № 52 от 25.10.2022 г. на Общински съвет Сопот.

Становище с вх. №ОС-378-2022#2/09.11.2022 г. от всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 308

Относно: Одобряване на проект на споразумение за подготовка на необходимите документи и извършване на съответните процедури с цел преминаване на собствеността към държавата на язовири - собственост на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 307

Относно: Кандидатстване на община Сопот с проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 306

Относно: Удължаване на срока по процедура BG05M9OP001-6.002 – „Патронажна грижа +“ в Община Сопот по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 305

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3950/01.08.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.463.532 по Кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Борова гора“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 304

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3951/01.08.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.206 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Яса Тепе“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 303

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г. и Решение №289 от 26.07.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 302

Относно: Одобряване на нова щатна численост на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“ и актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г. и Решение №289 от 26.07.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 301

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 300

Относно: Отпускане на нов безлихвен заем за сметка на централния бюджет, за рефинансиране на непогасен безлихвен заем отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 299

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2021 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 298

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г. и Решение №289 от 26.07.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 297

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 296

Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Сопот 2021-2028 г. и, като неразделна част от нея, Програма за управление на отпадъците на община Сопот 2021 – 2028 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 295

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4207/12.08.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.453 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „ Манастирски лозя”, представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 294

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3952/01.08.2022 г. за УПИ I-176.627, автосервиз, автомивка и жилищно строителство, м. „ Сарая”, в землището на гр. Сопот, одобрен със Заповед №РД-09-340/21.11.2017 г. на Кмета на Община Сопот, съответстващ на ПИ 68080.176.627 по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя с променено предназначение, съгласно Решение №2, т. IV. 35/07.03.2018 г. на КЗЗ и ПИ 68080.176.256, м. „ Сарая “ по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като разширение на действащ УПИ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 293

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив, свикано на 13.09.2022 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-50 от 10.08.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 292

Относно: Издаване на разрешение за изработване на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-2740/01.06.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.466.577 по Кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Манастирски лозя“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 291

Относно: Завишаване броя на деца в групите в общинските детските градини на територията на община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 290

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №284 - в частта по т. 3.2., взето на редовно заседание с Протокол №48/26.07.2022 г. на Общински съвет - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 289

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 288

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински  съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. януари 2022 г. до м.юни 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 287

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: Януари 2022 г. - Юни 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 286

Относно: Приемане на Програма за закрила на детето на Община Сопот за 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 285

Относно: Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот (2021 – 2023г).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 284

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

Писмо от Областен управител с вх. №ОС-255-2022#1 от 29.07.2022 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №284 - в частта по т. 3.2, взето на редовно заседание с Протокол №48/26.07.2022 г. на Общински съвет - Сопот.

Становище с вх. №ОС-255-2022#2/11.08.2022 г. от всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 283

Относно: Предварително съгласие за определяне на трасе на уличен водопровод и канализация върху имот публична общинска собственост с идентификатор 68080.122.127 - местен път, площ с ограничение на ползването 0,921 дка, за водоснабдяване и отвеждане на отпадните води за поземлени имоти 68080.126.4, 68080.126.10, 68080.406.207, 68080.406.209 в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 282

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023 – 2027 г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински    съвет – Сопот. Създаване на временна комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 281

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП, съгласно Заявление на вх.№С-1932/26.04.2022 г. за поземлен имот с индентификатор 68080.176.506 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Арменица“ представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 280

Относно: Покана за закупуване на 1060/1142 ид.ч. по ПИ с индентификатор 68080.463.531 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 279

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 278

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 277

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Кабелн линия 20kV от СРС 76/30 до РУ 20kV на БКТП „Нов“ за обект „Административна сграда“ в имот 68080.172.434, м. „Арменица“, гр. Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 276

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелно захранване на табло електромерно за обект „Хотелски комплекс - къща за гости“ в ПИ 68080.173.34, м. „Над техникума“, гр. Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 275

Относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на община Сопот (ИОУП), одобрен с Решение №336, взето с Протокол №59 от 21.10.2019 год. на Общински съвет – Сопот, в частта му за имот с идентификатор 68080.123.3, м. „Малкия друм“, землище гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 274

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.226 и 68080.406.257 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 273

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.406.135 и 68080.406.254 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 272

Относно: Определяне на представител на Община Сопот в областна комисия по изработване на областна аптечна карта.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 271

Относно: Покана за закупуване на 500/732 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.260.543 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 270

Относно: Определяне на представител на община Сопот в комисията по чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) за изработването на областната здравна карта на Пловдив област.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 269

Относно: Заявление вх. №С-1220/21.03.2022 г. за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Сопот, частично за поземлен имот с идентификатор 68080.122.54, местност „Малкия друм“, по КККР на гр. Сопот. Разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП за поземлен имот с индентификатор 68080.122.54 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. „Малкия друм“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „За складoва дейност, офис и жилище“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 268

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-1837/18.04.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.404.191 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Корията“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 267

Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2025 година на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 266

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, свикано на 12.05.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-3 от 06.04.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 265

Относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68080.503.717 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ I - Детско учреждение, кв. 73 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 264

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №252, взето с Протокол №43 от 29.03.2022  г. на Общински съвет – Сопот, в частта по т.3 – т.6.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 263

Относно: Покана за закупуване на 500/679 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.463.519 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 262

Относно: Удължаване на срока по процедура BG05M9OP001-6.002 - "Патронажна грижа +" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 261

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 260

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 259

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.283 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 258

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.234 и 68080.406.167 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 257

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.243 и 68080.406.193 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 256

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на имот частна общинска собственост с идентификатор 68080.253.252 по КККР на гр.Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 255

Относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 254

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, свикано на 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13#1 от 25.02.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 253

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост с идентификатор  68080.502.9047 по КККР на гр. Сопот, ул. „Ставри Костов“ №32,  чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 252

Относно: Влязъл в сила Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), частично за УПИ IV - озеленяване в кв. 14 по регулационния план на гр. Сопот и разпореждане с общинска собственост.

Писмо от Областен управител с вх. №ОС-102-2022#2 от 05.04.2022 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №252, взето с протокол № 43 от 29.03.2022 г. на Общински съвет - Сопот, в частта по т. 3 - т. 6.

Становище с вх. №ОС-102-2022#3/14.04.2022 г. от ПК "АПВ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 251

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 250

Относно: Приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 249

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх.№С-212/14.01.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.463.537 по кадастралната карта, гр. Сопот, обш. Сопот в м. „Манастирски лозя” представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 248

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Кабелна линия 20kV от СРС 76/30 до РУ 20 kV на БКТП „Нов” за обект „Административна сграда“ в имот 68080.172.434, местност „Арменица“, гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 247

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:  Кабелно захранване на табло електромерно за обект „Хотелски комплекс – къща за гости" в имот 68080.173.34, местност „Над техникума", гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 246

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Трасе за кабел 20 kV от ПИ с КИ 68080.504.46 по КККР на гр. Сопот, за който ще се отреди УПИ 504.46 – фотоволтаична централа и трафопост до подстанция „Сопот”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 245

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-6099/02.12.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.173.387 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Над техникума“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 244

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-6100/02.12.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.173.6 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Над техникума“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 243

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.532, м. „Борова гора“ по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 242

Относно: Изменение на ПУП – ПР за поземлен имот с идентификатор 68080.501.682 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ I-682, кв. 22 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 241

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: Юли 2021 г. – Декември 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 240

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.405.31 по КККР на гр. Сопот, без търг или конкурс.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 239

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.577 по Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 238

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 237

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор №BG06RDNP001-7.008-0035-C01/04.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ за Проект „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Сопот и Държавен фонд „Земеделие“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 236

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 235

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - транспортен достъп за ПИ с идентификатор 68080.504.46, съгласно Заявление №С-5573/02.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 234

Относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване право на преминаване по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ през общински имот - публична общинска собственост, с идентификатор 68080.13.5 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------