Община Сопот

Издаване на временни разрешения за търговия на открито /прилежащи към заведения/

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
/прилежащи към заведения/
І. Необходими документи и място за подаване:
- Заявление по образец
- съдебно решение за регистрация на фирмата;
- удостоверение за липса на данъчни задължения;
- удостоверение за актуално състояние на фирмата
- удостоверение за регистрация от РИОКОЗ
ІІ. Лицето подава молба до Кмета на Общината, заведена в деловодството в стая №3 / етаж 1 /.
ІІІ. След резолюция от Кмета, молбата се разглежда от Гл. сп. ТТК в едномесечен срок от подаването й.
Забележка: