Търсене

Община Сопот

Решения 2010

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
РЕШЕНИЕ № 273
Взето с поименно гласуване с протокол №41 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 16.12.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Разкриване на ново звено в дейност „Други дейности по икономиката"
РЕШЕНИЕ № 272
Взето с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Отчет на временната комисия /ВК/ за проверка дейността на Клуб на пенсионера – гр.Сопот.
РЕШЕНИЕ № 271
Взето с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Приемане на условия за отпускане на еднократна парична помощ /ЕПП/ за новородено или осиновено дете на територията на Община Сопот.
РЕШЕНИЕ № 270
Взето с поименно гласуване с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2011г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 269
Взето с поименно гласуване с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2011г. приет с Решение №250/12.08.2010г. на Общински съвет – Сопот.
РЕШЕНИЕ № 268
Взето с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.
РЕШЕНИЕ № 267
Взето с поименно гласуване с протокол №39 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 04.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Гласуваните средства в бюджет 2010г. за ФК „Металик", съгласно Решения №№ 220/11.03.2010г. и 250/12.08.2010г. на Общински съвет – Сопот.
РЕШЕНИЕ № 266
Взето с поименно гласуване с протокол №39 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 04.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Изменение и допълнение на Решение №176/10.08.2009год. за поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.
РЕШЕНИЕ № 265
Взето с поименно гласуване с протокол №39 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 04.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Изменение и допълнение на Решение №175/10.08.2009год. за поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.
РЕШЕНИЕ № 264
Взето с поименно гласуване, с протокол № 38 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.10.2010 г. в заседателната зала на община Сопот.
Относно: Насрочване на публично обсъждане на проект за решение по ДЗ 61/08.10.2010 г. и ДЗ 62/08.10.2010 г.,относно удължаване на срока за погасяване на общински кредити, изтеглени за междинни разплащания по проекти: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и техническа помощ за реконструкция и модернизация на водопреносната и канализационни мрежи и съоръжения в гр. Сопот.
РЕШЕНИЕ № 263
Взето с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на изготвен ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 122069, 122070 от картата на възстановената собственост на гр. Сопот, местност „Малкия друм", Община Сопот
РЕШЕНИЕ № 262
Взето с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 130097 - жилищно строителство в местност „Малкия друм" по КВС на гр. Сопот
РЕШЕНИЕ № 261
Взето с поименно гласуване с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. В заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Определяне на място за поставяне на бюст паметници на Георги и Владимир Вазови в гр. Сопот
РЕШЕНИЕ № 260
Взето с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Създаване на обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.
РЕШЕНИЕ № 259
Взето с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Доклад за анализ на ситуацията и оценка на социалните услуги в Община Сопот
РЕШЕНИЕ № 258
Взето с поименно гласуване с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Учредяване право на строеж на гаражи.Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
РЕШЕНИЕ № 257
Взето с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Ред за определяне позицията и мандатът на представителя на Община Сопот за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К
РЕШЕНИЕ № 256
Взето с поименно гласуване с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Актуализация на Бюджета за 2010г.
РЕШЕНИЕ № 255
Взето с поименно гласуване с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Предоставяне безвъзмездно правото на ползване на обект „Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Сопот, находяща се в поземлен имот 000417, местност „Кучур кория" в землището на гр. Сопот на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив в качеството му на ВиК Оператор на територията на област Пловдив за 10 /десет/ години.
РЕШЕНИЕ № 254
Взето с протокол №37 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.
РЕШЕНИЕ № 253
Взето с поименно гласуване с протокол №36 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 05.10.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Приемане на решение за участие на Община Сопот в регионално сдружение за управление на отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 252
Взето с поименно гласуване с протокол №35 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 24.09.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Поетапно въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст.
РЕШЕНИЕ № 251
Взето с поименно гласуване с протокол №34 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 16.09.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Осигуряване на 15% /петнадесет процента/ съфинансиране по Оперативна програма „Регионално развитие"
Взето с протокол №33 от заседание на общински съвет – Сопот , проведено на 12.08.2010г . в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Приемане на актуализиран уточнен план на Бюджета на Община Сопот съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010г..
Взето с протокол №33 от заседание на общински съвет – Сопот , проведено на 12.08.2010г . в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Обявяване на конкурс за обществен превоз на пътници по утвърдени
разписания за автобусни линии от областна транспортна схема.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Промяна цените и таксите в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в
заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужващ път, парцеларен план за довеждащ колектор и водопровод и парцеларен план за обслужващ водопровод, канализация, План за регулация и застрояване на УПИ ХХIV и УПИ XXVIII в кв.14 от плана на гр. Сопот към обект „Комплексно пречистване на водите на гр. Сопот”, чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори – II етап – реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, изграждане на резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, строителство на пречиствателни станции за питейни води” през поземлени имоти 000008. 000009, 000010, 000021, 000101, 000128, 000132, 000136, 000263, 000265, 000272, 000328, 000329, 131029, 131229 по КВС на гр. Сопот
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужващ път, парцеларен план за довеждащ колектор и водопровод и парцеларен план за обслужващ водопровод към обект „Комплексно пречистване на водите на гр. Сопот”, чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна амортизираната водопроводна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори – I етап изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води” през поземлени имоти 000008, 000009, 000016, 000023, 000033, 000035, 000060, 000314, 000322, 013001, 038001, 042001, 056014, 058001 по КВС на гр. Сопот.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Предоставяна на общински мери и пасища за индивидуално и общо ползване от земеделски стопани
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Предложение за изменение на регулацията на УПИ III-911, кв.65 от плана на гр. Сопот.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Отправяне на искане до министъра на земеделието и храните за предоставяне на управление на мери и пасища от държавния поземлен фонд, за отглеждане на пасищни животни.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна разпределителна система за пренос на данни и телевизионни програми – на гр.Сопот в обхват ПИ 000031, 000101 000337 местни пътища, собственост на Община Сопот”.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за „Изграждане на въздушна линия ниско напрежение” през поземлени имоти 000125, 000130 по КВС на гр. Сопот.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Изграждане на бюст паметници на Георги и Владимир Вазови в централната част на град Сопот.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Утвърждаването на НУ „Неделя Петкова”, Община Сопот, като средищно училище.
Взето с протокол №32 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.07.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Ремонт и изграждане на нови детски площадки и съоръжения.
Взето с протокол №31 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 17.06.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Годишен финансово-счетоводен отчет за дейността на „Медицински център I” Сопот ЕООД за 2009г.
Взето с протокол №31 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 17.06.2010г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Годишен финансово-счетоводен отчет за дейността на СБДПЛ „Иван Раев” Сопот ЕООД за 2009г.
Взето с протокол №31 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 17.06.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно финансиране на общински проекти по оперативна програма „Регионално развитие”.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Разглеждане и приемане на Стратегия за разпореждане с общинска собственост за периода 2010г. – 2011г.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Доплащане на разлика между площта на имотите на земеделски земи попадащи в територии по § 4 за всички местности в землището на гр. Сопот и площта по документ за собственост, получена при изработване на плановете на новообразуваните имоти – заснемане и оцифряване.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Продажба на Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез търг с явно наддаване и отписване от Актива на баланса на Община Сопот.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Продажба на незастроени: УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI в кв.1 ; УПИ III, УПИ IV и УПИ V кв.3 по РП на с.Анево общ.Сопот. Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.  
Относно: Удължаване на срока за разширение и преустройство на обект “Хлебозавод” – Сопот съгласно т.2 от Протокол от 16.12.2009г. на комисия назначена със Заповед №РД.№ - 66 ОТ 11.02.2009г..
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Създаване на Общински съвет по условия на труд.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Едноетажна сграда /бивш ресторант/, със застроена площ от 151 кв.м с прилежащ терен от 0.750дка., намиращи се в ПИ 000409, местност “Пикаковец” по земеразделния план на гр. Сопот, за стопанска дейност.
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Незастроен терен, представляващ УПИ ХI – автогара, кв. 9 по плана на гр. Сопот, за стопанска дейност.  
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика  
Взето с протокол №30 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2010г. В заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Сопот” на ПЕТКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ – за особени заслуги в областта на образованието, културата и читалищното дело на гр. Сопот и с. Анево.  
Взето с поименно гласуване на заседание на общински съвет – Сопот, с протокол №29 от 15.04.2010г..
Относно: Коректно изписване на идентификационен код на BIC на БНБ, във връзка със заявка за авансово плащане по проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Анево”.
Взето с поименно гласуване в заседание на общински съвет – Сопот, с протокол №28 от 31.03.2010г..
Относно: Изменения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с решение №219 взето с протокол №26 от 11.03.2010г. на Общински съвет – Сопот.  
Взето с поименно гласуване на заседание на общински съвет - Сопот,  с протокол №27 от 24.03.2010г..
Относно: Преобразуване на „Медицински център I” – Сопот ЕООД чрез вливане в СБДПЛ „Иван Раев” ЕООД – Сопот.
Взето с поименно гласуване в заседание на общински съвет - Сопот, с протокол №26 от 11.03.2010г..
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2009г. и Бюджета за 2010г..  
Взето с поименно гласуване в заседание на общински съвет – Сопот, с протокол №26 от 11.03.2010г..
Относно: Разглеждане и приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.  
Взето с протокол №26 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 11.03.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 000027,000005 и 000004 от картата на възстановената собственост на гр. Сопот, местност “Арменица”, общ. Сопот.  
Взето с поименно гласуване в заседание на общински съвет – Сопот, с протокол №26 от 11.03.2010г..
Относно: Споразумение за управление на отпадъците на Регионално депо за ТБО гр. Карлово.  
Взето с протокол №26 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 11.03.2010г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.  
Взето с поименно гласуване  , проведено на 29.01.2010г.
Относно: Промяна на наредба за размера на местните данъци в ОБЩИНА СОПОТ приета с решение №28 взето с протокол №5 от 21.02.2008г. , изм. с решение №130 взето с протокол №14 от 29.01.2009г.
 

РЕШЕНИЕ № 272

Взето с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.

Относно: Отчет на временната комисия /ВК/ за проверка дейността на Клуб на пенсионера – гр.Сопот.

РЕШЕНИЕ № 271

Взето с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.

Относно: Приемане на условия за отпускане на еднократна парична помощ /ЕПП/ за  новородено или осиновено дете на територията на Община Сопот.

РЕШЕНИЕ № 270

Взето с поименно гласуване с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.

Относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2011г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

РЕШЕНИЕ № 269

Взето с поименно гласуване с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.

 Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2011г. приет с Решение №250/12.08.2010г. на Общински съвет – Сопот.

РЕШЕНИЕ № 268

Взето с протокол №40 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2010г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.

Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Последна промяна (Четвъртък, 11 Юни 2015 00:41)