Община Сопот

Профил на купувача - до 2017 включително

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-11/05.12.2017 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Отпечатване и пликоване на съобщения за данъчно задължените лица за дължимите от тях данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2018 г., и доставянето им на лицата, притежаващи недвижими имоти на територията на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Снегопочистване и опесъчаване в гр. Сопот и с. Анево"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Направа на асфалтови кръпки в гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-9/25.09.2017г. Открита процедура с предмет: "Специализиран превоз на ученици за учебната 2017-2018 година по утвърдени маршрутни разписания"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-8/19.07.2017г. "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-7/26.06.2017г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на СМР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Сопот”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-6/13.06.2017г. "Доставки за нуждите на дейност "Чистота" и други дейности на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-5/25.05.2017г. Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на електрическа енергия за сградите - общинска собственост и уличното осветление на територията на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-4/24.04.2017г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи (СМР) на други инсталации в Община Сопот”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-3/27.03.2017г. "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-2/13.03.2017г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи (СМР) на други инсталации в Община Сопот”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-1/20.01.2017г. "Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на препарат за почистване на сняг и лед

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Снегопочистване със специализирана техника

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-13/08.12.2016г. "Специализиран превоз на ученици за учебната 2016-2017 година по утвърдени маршрутни разписания"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-12/21.11.2016г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на детски площадки в гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ кв. 61 и ул. „Йордан Ненов“ кв. 56”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на препарат за почистване на сняг и лед

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-11/01.11.2016 г. „Ипълнение на СМР и СРР на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на Община Сопот”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-10/26.10.2016г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на детски площадки в гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ кв. 61 и ул. „Йордан Ненов“ кв. 56”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на контейнери за пепел

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-9/24.10.2016 г.  „ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И СРР НА ОБЕКТИ ОТ ПОИМЕННИЯ СПИСЪК НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 201 6 г. В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-8/21.10.2016г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на  Многофамилна жилищна сграда, блок 19, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1545”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с изпълнение на проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0282-C01 се провежда обществена поръчка със следните характеристики:

ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване на Дневен център по проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с изпълнение на проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0282-C01 се провежда обществена поръчка със следните характеристики:

ПРЕДМЕТ:  Строителни и монтажни работи (СМР) на обект: Дневен център – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ помещение в сграда с КИ: 68080.501.1518.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с изпълнение на проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0282-C01 се провежда обществена поръчка със следните характеристики:

ПРЕДМЕТ: Доставки и услуги във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с изпълнение на проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0282-C01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-7/15.09.2016г. "Изготвяне на Общ устройствен план на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-6/7 14.09.2016г. "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017 година по утвърдени маршрутни разписания"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-6/02.09.2016г. "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017 година по утвърдени маршрутни разписания"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-5/12.08.2016г. "Доставка на специализиран автомобил (камион) за сметоизвозване на територията на Община Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-4/08.08.2016г. "Доставка за нуждите на детските градини и детските ясли на територията на Община Сопот на следните хранителни продукти:

-  мляко и млечни хранителни продукти;
-  хляб и тестени изделия;
-  месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;
-  пресни плодове и зеленчуци;
-  плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-3/04.08.2016г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, ул. Иван Вазов № 4, кадастрален район 503, поземлен имот № 1611”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-2/07.04.2016г. "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии КАРЛОВО-СОПОТ и КАРЛОВО-АНЕВО, за срок от 5 /пет/ години."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-1/04.04.2016г. Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сопот:

Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда, блок 1, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с административен адрес: с.Анево, ул. 12та, бл. 1;

Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда, блок 2, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Анево, 12та бл. № 2;

Обособена позиция №3 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, ул. Иван Вазов № 4, кадастрален район 503, поземлен имот № 1611;

Обособена позиция №4 Многофамилна жилищна сграда, блок 13, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1557;

Обособена позиция №5 Многофамилна жилищна сграда, блок 18, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1543;

Обособена позиция №6 Многофамилна жилищна сграда, блок 19, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1545;

Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда на ул. Трети март № 111, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 503, поземлен имот № 1613

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-11/16.10.2015г. "Доставка на строителни материали, железария, инструменти, консумативи и бетонови изделия по обособени позиции"

ОП-10/10.08.2015г. "Извършване на СМР на общински обекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Ремонт покрив на ЦДГ„Слънчево детство”; Обособена позиция 2: А) Преустройство на помещение в ЦДГ „Слънчево детство” за склад за пелети;  Б) Преустройство на помещение в ОДЗ „Приказен свят” за склад за пелети; Обособена позиция 3: Ремонт на общинска сграда /бивша полиция/"

ОП-9/09.07.2015г. "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево"

ОП-8/30.06.2015г. "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015-2016 година по утвърдени маршрутни разписания"

ОП-7/23.06.2015г. "Извършване на ремонтни работи на общински пътища по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция
1: Ремонт на пътна настилка на общински път PDV1290, I – 6 /София – Бургас/ - Анево – Московец; Ремонт на пътна настилка на общински път PDV2303, I – 6 /София – Бургас/ - Лифтена станция; Полагане на трошенокаменна  настилка на общински път PDV3292, I – 6 /София – Бургас/ - Гробищен парк на с.Анево
Обособена позиция 2:
Благоустрояване на тротоарната площ пред хотел „Щерев”; Стъпалата на площада и настилката пред културен дом"

ОП-6/10.06.2015г. "Борсова сделка за доставка на пелети за отопление за нуждите на Община Сопот"

ОП-5/04.06.2015г. "Извършване на ремонт на 2 броя оранжерии по проект BG05/944 „Нови възможности за трудова реализация на хора с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

ОП-4/09.04.2015г. "Инженеринг: Изготвяне на инвестиционни проекти, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване на многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

ОП-3/20.03.2015г. „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при обновяване на многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

ОП-2/20.03.2015г. „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията и изготвяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност  по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

ОП-1/12.02.2015г. "Избор на служба по трудова медицина за предоставяне на услугата  за работници и служители, работещи в общинска администрация и външни дейности на Община Сопот" - Общият брой на обслужваните лица е 180 човека.

ОП-6/16.12.2014г. Възстановяване на енергогасителя на язовир „Сопот-2“ („Мурла“)

Борсова сделка за доставка на течни горива за отопление - дизел за отопление /маркиран червен/ или дизелово гориво за нуждите на община Сопот

 

Избор на борсово представителство за Община Сопот

 

 

Договор № ОП-4/10

Договор № ОП-4/9

Протокол от дейността на длъжностните лица определени с Решение № ОП-4/30.06.2014 год., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем "а" от Закона за обществени поръчки, с предмет: "Извършване на СМР на общински обекти по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Ремонт на санитарни възли на ЦДГ "Слънчево детство" и "Ремонт покрив на детски ясли"; Обособена позиция №2 "Ремонт покрив на Център за обществена подкрепа"; Обособена позиция №3 "Изграждане на ограда на Комплекс за социални услуги".

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014-2015 година по утвърдени маршрутни разписания"

„Разработване на Стратегия за градоустройствена и жилищна политика, Правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики и Общински план за развитие на община Сопот 2014-2020г.”

Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на процесите на създаване и провеждане на политики в община Сопот”

Провеждане на функционален анализ в община Сопот. Планиране, провеждане, реализация, мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение.
Обособена позиция 1 „Планиране и подготовка на функционалния анализ“
Обособена позиция 2 „Провеждане и приключване на функционалния анализ“

Обособена позиция 3 „Реализация, мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение“