Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ОТ ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на община Сопот

 

    Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба на община Сопот за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 30.11.2016г. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Наредба на община Сопот за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие заедно с мотивите към него.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

Мотиви за прилагането на чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА:

-  Необходимостта от спазването на разпоредбата на § 18, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) във връзка с чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016 г.)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Наредба на община Сопот за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

2. Мотиви за приемането на наредбата.

- Приложение 1 към чл. 2 ал. 1

- Приложение 2 към чл. 5

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на община Сопот