Търсене

Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 112

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 109, взето с поименно гласуване с протокол № 17 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 27.12.2016 г., относно: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 112

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 МОТИВИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 113

Относно: Приемане на бюджета на Община Сопот за 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 113

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРИЛОЖЕНИЯ №1 ДО №15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 114

Относно: Одобряване на Договор за установяване на връзки за побратимяване между град Обзор /Община Несебър/ и град Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 114

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОГОВОР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 115

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнението на актовете на Общински съвет на Община Сопот за периода Януари 2016 г. - Юни 2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 115

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 115

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 116

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за обслужващ път (тупична улица) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.258.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот, община Сопот в м. "Арменица".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 116

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 116

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 117

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за обслужващ път (тупична улица) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.258.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот, община Сопот в м. "Арменица".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 117

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 117

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 118

Относно: Писмо-искане /В-374/05.12.2015 г./ на Кмета на Община Сопот за определяне на двама представители на ОбС – Сопот, които да бъдат включени в Местната комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 119

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 119

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРАВИЛНИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 119

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 120

Относно: Приемане на "Програма за управление на отпадъците на Община Сопот 2016-2020 г."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 120

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОГРАМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 121

Относно: Изпълнение на химна на Република България и стихотворението "Аз съм българче" в училищата и детските градини на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 122

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.207 покадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 123

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещупротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сопот през2016 г.

Забележка: Писмо от Областен управител за връщане на Решение №123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 124

Относно: Делегиране функциите по възлагане по реда на ЗОП на общественапоръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания отобластната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 125

Относно: Определяне на правила за ползване на мери, пасища и ливади натериторията на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 125

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРАВИЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 126

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет -Сопот и на неговите комисии за периода юли 2016 г. - декември 2016 г., изготвен отМариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 126

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 127

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат заначина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциацияпо В и К - Пловдив, свикано на 17.03.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявендневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-19 от 03.02.2017 г. и наш вх.№ С-565 от07.02.2017 г. на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 128

Относно: Писмо от Министерство на финансите с Изх. №08-00-87 от23.01.2017 г. за възстановяване на предоставено авансово финансиране по реда наУказание на министъра на финансите ДДС №6 от 2011 г. по проект №DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" наМОСВ.Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 129

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ наоснование §27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона заизменение и допълнение/ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването наземеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево.

Забележка: Писмо от Кмета на Община Сопот за връщане на Решение №129

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 130

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №129, взето с поименно гласуване, с протокол №20 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 14.03.2017 г., взето по ДЗ  Докладна записка с вх.№ 142/02.03.2017 г. от Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот, относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание §27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение/ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 131

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №123, взето с поименно гласуване с протокол №20 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 14.03.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 132

Относно: Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.463.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Борова гора" (извън урбанизираната територия) за "Обществено обслужване - Сезонни бунгала". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 132

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 132

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ. 125 ЗУТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 133

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – община Сопот по смисъла на чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 134

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.90.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне на ново предназначение на имота за "обществено обслужване". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 134

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 134

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ. 125 ЗУТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 135

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредното заседание Общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 02.05.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-35 от 04.04.2017 г. и наш вх.№ С-1670 от 06.04.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 136

Относно: Приемане на "Правилник за устройство и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца - гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 137

Относно: Приемане на "Наредба на Община Сопот за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 138

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.176.101 по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Сарая" за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство", обединяването му с поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по кадастралната карта на гр. Сопот, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство и обществено обслужване" и отреждане на същия за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 139

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на 3 терена общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 140

Относно: Затваряне на движението на МПС в двете посоки по ул. "Васил Левски" в участъка от Къща-музей "Иван Вазов" до Кино-комплекс "Александър Вазов" и превръщането и в пешеходна алея.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  РЕШЕНИЕ № 141

  Относно: Приемане и одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор 68080.175.388 с площ 140 кв.м, местност "Над техникума" по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    РЕШЕНИЕ № 142

    Относно: Допълнително право на строеж за надстройка - втори етаж на пристройка - допълващо застрояване към първия етаж на жилищна сграда с идентификатор 68080.502.1433.1 - в общински ПИ 68080.502.1433, ул. "Гоце Делчев" №6 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, в полза на Стефка Христова Георгиева.

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      РЕШЕНИЕ № 143

      Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.173.384 публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот, м. "Над техникума" одобрени със Заповед №РД-18-8 от 11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        РЕШЕНИЕ № 144

        Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00480.62.26 частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Анево, одобрени със Заповед №РД-18-9 от 15.03.2011г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           РЕШЕНИЕ № 145

           Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет - Сопот пред Административен съд - Пловдив по АД 964/2017 г.

               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               РЕШЕНИЕ № 146

               Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   РЕШЕНИЕ № 147

                   Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       РЕШЕНИЕ № 148

                       Относно: Закупуване на поземлен имот с идентификатор по КККР на град Сопот: 68080.104.3 за разширяване на Гробищен парк - град Сопот.

                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           РЕШЕНИЕ № 149

                           Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сопот 2016-2020 г.

                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               РЕШЕНИЕ № 150

                               Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сопот за 2018 г.

                                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   РЕШЕНИЕ № 151

                                   Относно: Упълмощаване на Кмета на Общината да сключи договор за банков кредит с цел попълване на собствени средства и предоставяне на капиталов трансфер на МБПЛ "Иван Раев-Сопот" ЕООД и промяна на Приложение № 10 към Решение № 113, взето с поименно гласуване с протокол № 19 от заседание на Обс - Сопот, проведено на 03.02.2017 г.  

                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       РЕШЕНИЕ № 152

                                       Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.171.4 по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Под краварника" и даване съгласие за учредяване право на преминаване  през поземлен имот 69080.171.182 и поземлен имот 68080.171.361, по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Под краварника".

                                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           РЕШЕНИЕ № 153

                                           Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.79 и поземлен имот 68080.406.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

                                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               РЕШЕНИЕ № 154

                                               Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.459.79 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

                                                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   РЕШЕНИЕ № 155

                                                   Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.130.50 - местност "Малкия друм", 68080.406.59 - местност "Яса тепе", 68080.406.269  - местност "Яса тепе" и 68080.465.436, местност "Манастирски лозя" чрез публичен търг с явно наддаване.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 156

                                                       Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.399.130 и поземлен имот 68080.399.163 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 157

                                                       Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелно помещение с полезна площ 33 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) и сграда с идентификатор 68080.503.8338.2 - павилион на ул. "Хаджи Димитър" 16 по КККР на гр. Сопот за осъществяване на търговска дейност.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 158

                                                       Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в местност  "Яса тепе", землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.59, 68080.406.269 и 68080.405.253, чрез публичен търг с явно наддаване.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 159

                                                       Относно: Актуализация на бюджета на Община Сопот за 2017 г.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 160

                                                       Относно: Актуализация на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет – Сопот

                                                       и по Докладна записка с вх.№ 176 от 17.07.2017 г. от Деян Дойнов - Кмет на Община Сопот

                                                       Относно: Актуализация на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет – Сопот.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 161

                                                       Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00480.100.19 публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Анево и на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.176.506 публична общинска собственост по КККР на гр. Сопот

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 162

                                                       Относно: Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията и за избор на оператор на  язовирна стена, чрез отдаване под наем на язовири и рибарник – публична и частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 163

                                                       Относно: Актуализация на бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение №113/03.02.2017 г. на Общински съвет – Сопот.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 164

                                                       Относно: Поставяне на паметник на видния сопотски възрожденец Кирил Нектариев в обществен парк, кв. 23, ПИ с идентификатор 68080.501.5054 по КККР на гр. Сопот и одобряване на схема - предложение за разполагането му.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 165

                                                       Относно: Актуализация на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет – Сопот.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 166

                                                       Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януари 2017 г. - юни 2017 г.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 167

                                                       Относно: Предоставяне на "Водоснабдяване и канализация - Пловдив" ЕООД за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на канализационната и водопреносната мрежа, реконструирани и модернизирани с Проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот", осъществен с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна Програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 168

                                                       Относно: Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.406.209 по кадастрална карта, гр. Сопот в м. "Яса тепе" за определяне на ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       РЕШЕНИЕ № 169

                                                       Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Юли 2016 г. - Декември 2016 г.

                                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        РЕШЕНИЕ № 170

                                                        Относно: Разкриване на 3 (три) нови щата в дейност "Озеленяване".

                                                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         РЕШЕНИЕ № 171

                                                         Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2016 година.

                                                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          РЕШЕНИЕ № 172

                                                          Относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти, частна общинска собственост с кадастрални идентификатори: 68080.406.82 и 68080.399.241 по КККР на гр.Сопот.

                                                          Забележка: Писмо от Областен управител за връщане на Решение №172

                                                          Становище вх. № B-319/2 от 17.11.2017 г. на ПК "СД"

                                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            РЕШЕНИЕ № 173

                                                            Относно: Именуване на Ритуална зала, находяща се в гр. Сопот, кв. 26, Парцел I, ул. "Иван Вазов" №55.

                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              РЕШЕНИЕ № 174

                                                              Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.130.50 - местност "Малкия друм" чрез публичен търг с явно наддаване.

                                                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                РЕШЕНИЕ № 175

                                                                Относно: Информация за текущо изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2017 г.

                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                  РЕШЕНИЕ № 176

                                                                  Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.253.252 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

                                                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    РЕШЕНИЕ № 177

                                                                    Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 2 самостоятелни помещения с полезна площ 31 кв. м. и 134.60 кв. м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 и самостоятелно помещение с площ 36 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) - за осъществяване на търговска дейност.

                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      РЕШЕНИЕ № 178

                                                                      Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Януари 2017 г. - Юни 2017 г.

                                                                        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        РЕШЕНИЕ № 179

                                                                        Относно: Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.5.32 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ.Сопот в м."Розите" за определяне на ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

                                                                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          РЕШЕНИЕ № 180

                                                                          Относно: Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.406.207 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ.Сопот в м."Яса тепе" за определяне на ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

                                                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            РЕШЕНИЕ № 181

                                                                            Относно: Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.459.80 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ.Сопот в м."Кайряка" за определяне на ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

                                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              РЕШЕНИЕ № 182

                                                                              Относно: Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура - електропровод и водопровод до урегулиран поземлен имот (УПИ) с идентификатор 00480.38.15 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Анево , община Сопот, в м."Коруолу".

                                                                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                РЕШЕНИЕ № 183

                                                                                Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК - Пловдив, свикано на 22.11.2017 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-4 от 24.10.2017 г. и наш вх. № С-4480 от 24.10.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД – Пловдив.

                                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  РЕШЕНИЕ № 184

                                                                                  Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл.37в ал 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

                                                                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    РЕШЕНИЕ № 185

                                                                                    Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 172 взето с поименно гласуване с протокол № 28 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 24.10.2017 г. като частично незаконосъобразно.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 186

                                                                                      Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2018 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 187

                                                                                      Относно: Подновяване на Договор №Д-41 от 20.11.2014 г. за възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД

                                                                                      Нареждане за корекция на явна техническа грешка в РЕШЕНИЕ №187

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 187 - КОРИГИРАНО

                                                                                      Относно: Подновяване на Договор №Д-41 от 20.11.2014 г. за възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 188

                                                                                      Относно: Определяне на представител на община Сопот в комисията по чл.29. ал.3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) за изработването на областната здравна карта на Пловдив област.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 189

                                                                                      Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД във връзка с възстановяване на взет от Община Сопот през 2015 г. временен безлихвен заем по реда на ДДС 6/2011 г. за авансово финансиране по проект: BG161PO005-1.0.06-0065 "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот", Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 190

                                                                                      Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 191

                                                                                      Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет – Сопот.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 192

                                                                                      Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.

                                                                                      Забележка: Писмо на Областен управител - връщане на Решение №192, поради частична незаконосъобрасност в частта на § 9. от Приложение №1

                                                                                      Становище от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот вх. № B-379/2 от 02.01.2018 г. 

                                                                                      Становище на ПК - вх. № В-379/3 от 08.01.2018 г.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 193

                                                                                      Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 194

                                                                                      Относно: Определяне на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Сопот, определяне на местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на общината, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Сопот и определяне срока на валидност на издаденото разрешение за извършване на таксиметров превоз.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 195

                                                                                      Относно: Даване на съгласие за кандидатстване и съфинансиране на Община Сопот за кампания 2018 на проект "Красива България" (ПКБ), част от програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно финансиран от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      РЕШЕНИЕ № 196

                                                                                      Относно: Даване на съгласие за кандидатстване и съфинансиране на Община Сопот за кампания 2018 на проект "Красива България" (ПКБ), част от програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно финансиран от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.     

                                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------