Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ОТ ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на община Сопот

 

Чрез настоящото Ви уведомявам, че е изготвен проект на Наредба на община Сопот за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сопот.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 28.02.2017г. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Наредба на община Сопот приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сопот.

В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Наредба приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сопот.

2. Мотиви за приемането на наредбата.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на община Сопот