Община Сопот

МОП-13/29.06.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед предстоящото кандидатстване на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект: „ Преустройство на централен площад и парк на град Сопот етап 1“ за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл. 4, т. 4 от Наредба № 12 от 2016 г. на МЗХ: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Оферта №1 - 09.07.2018 г.

Оферта №2 - 09.07.2018 г.

Оферта №3 - 09.07.2018 г.

Решение - 09.07.2018 г.