Община Сопот

ОП-1/23.01.2019г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставяне на топла храна за нуждите на общински дейности" по 2 /две/ Обособени позиции.

Решение - 23.01.2019 г.

Обявление - 23.01.2019 г.

Документация - 23.01.2019 г.

Образец №1 - 23.01.2019 г.

Образец №2 - 23.01.2019 г.

Образец №3 - 23.01.2019 г.

Образец №4 - 23.01.2019 г.

Образец №4а - 23.01.2019 г.

Образец №4б - 23.01.2019 г.

Образец №4в - 23.01.2019 г.

Образец №4г (ако е приложимо) - 23.01.2019 г.

Образец №5 - 23.01.2019 г.

Проекто договор - 23.01.2019 г.

Протокол №1 - 22.02.2019 г. 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 01.03.2019 г.

Протокол №2 - 08.03.2019 г.

Протокол №3 - 08.03.2019 г.

Доклад - 08.03.2019 г.

Решение за избор на изпълнител - 08.03.2019 г.

Обявление за възложена поръчка - 19.03.2019 г.

Договор - Обособена позиция 1 - 19.03.2019 г.

- Приложения 

Договор - Обособена позиция 2 - 19.03.2019 г.

- Приложения

Обявление за приключване на договор за ОП-Обособена позиция №1 - 27.03.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП-Обособена позиция №2 - 27.03.2020 г.