Търсене

Община Сопот

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
МАНДАТ 2019 - 2023 г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> 2019 г. <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 19

Относно: Връщане за ново обсъждане Решение № 6, взето с поименно гласуване, с Протокол №3 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2019 г. в частта на т. 3 и т. 4 от решението.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 18

Относно: Връщане за ново обсъждане Решение № 5, взето с поименно гласуване, с Протокол №3 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2019 г. в частта на т. 6 и т. 7 от решението.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 17

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 16

Относно: Преобразуване на "Медицински център 1 – Сопот" ЕООД, чрез вливане в Многопрофилна болница за продължително лечение (МБПЛ) "Иван Раев" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 15

Относно: Смяна на управителя на "Медицински център 1 – Сопот" ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността до преобразуването на центъра чрез вливане в Многопрофилна болница за продължително лечение (МБПЛ) "Иван Раев" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 14

Относно: Определяне представител на Общински съвет – Сопот за член в Областния съвет за развитие на област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 13

Относно: Определяне на делегат на Общински съвет – Сопот в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 12

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на текущи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 11

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен  списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 10

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 9

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 17.12.2019 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-49 от 20.11.2019 г. и наш вх. №С-5652 от 21.11.2019 г. на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД, гр. Пловдив за 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 8

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на терен общинска собственост с площ 16 кв. м., върху който е монтиран павилион на ДП "Български спортен тотализатор", за срок от 5 (пет) години.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 7

Относно: Одобряване на обща численост и промени в структурата на "Общинска администрация" в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 6

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

Забележка: Писмо от Областен управител за връщане на Решение №6

Становище вх. № B-276/5 от 20.12.2019 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 5

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.109 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота - за жилищно строителство, сграда с фитнес зала.

Забележка: Писмо от Областен управител за връщане на Решение №5

Становище вх. № B-276/6 от 20.12.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 4

Относно: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет – Сопот в мандат 2019-2023 г. Численост на постоянните комисии. Избор на състав на постоянните комисии. Избор на председатели на постоянните комисии.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 3

Относно: Избор на заместник-председатели  на Общински съвет - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 2

Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 1

Относно: Избор на Комисия по избора по чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за избиране с тайно гласуване на Председател на Общински съвет - Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------