Община Сопот

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

2019

МАНДАТ 2019 - 2023

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе на обект: "Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на "ВМЗ" ЕАД - гр. Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор" и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №20/3 от 17.01.2020 г. на ПК "УТ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на нова обща численост на дейност "Домашен социален патронаж" в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №19/1 от 07.01.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна на цената на един храноден на едно лице, ползващо услугите на "Домашен социален патронаж" (ДСП) на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №18/1 от 16.01.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до УПИ 463.523 - Смесено жилищно и обществено обслужване, местност "Борова гора" по КККР на гр. Сопот и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №17/1 от 04.02.2020 г. на ПК "УТ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №16/4 от 23.12.2019 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне представител на Общински съвет - Сопот за член в Областния съвет за развитие на Област Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №15/1 от 12.12.2019 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на делегат на Общински съвет - Сопот в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №14/1 от 12.12.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Преобразуване на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД, чрез вливане в Многопрофилна болница за продължително лечение (МБПЛ) "Иван Раев" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №13/1 от 20.12.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 17.12.2019 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-49 от 20.11.2019 г. и наш вх. №С-5652 от 21.11.2019 г. на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД, гр. Пловдив за 2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №12/1 от 06.12.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на текущи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от Вносителя вх. №11/1 от 09.12.2019 г.

2. Становище вх. №11/2 от 13.12.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на краткосрочен дълг - безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси в размер на 800 000 лв.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №10/1 от 05.12.2019 г. на всички ПК

2. Становище вх. №10/2 от 21.05.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен  списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №9/1 от 05.12.2019 г. на ПК "БФ"

2. Отговор на искане вх. №9/2 от 06.12.2019 г.

3. Становище вх. №9/3 от 13.12.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на терен общинска собственост с площ 16 кв. м., върху който е монтиран павилион на ДП "Български спортен тотализатор", за срок от 5 (пет) години.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №8/1 от 06.12.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на обща численост и промени в структурата на "Общинска администрация" в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №7/1 от 05.12.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №6/1 от 06.12.2019 г. на ПК "СД" и ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №5/1 от 05.12.2019 г. на ПК "СД" и ПК "БФ"

2. Становище вх. №5/3 от 13.12.2019 г. на ПК "СД" и ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.109 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота - за жилищно строителство, сграда с фитнес зала.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №4/1 от 06.12.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет - Сопот в мандат 2019-2023 г. Численост на постоянните комисии. Избор на състав на постоянните комисии. Избор на председатели на постоянните комисии.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвит - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2020 г. и размера на таксата за битови отпадъци.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №1/1 от 05.12.2019 г. на ПК "БФ"

2. Допълнение от Вносителя вх. №1/2 от 05.12.2019 г.

3. Становище вх. №1/4 от 13.12.2019 г. на всички ПК 

4. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №1/5 от 17.12.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------