Община Сопот
ОП-3/13.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ТОПЛА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 2 /ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Решение - 13.03.2020 г.

Обявление - 13.03.2020 г.

Документация - 13.03.2020 г.

еЕЕДОП - 13.03.2020 г.

Образец №1 - 13.03.2020 г.

Образец №2 - 13.03.2020 г.

Образец №3 - 13.03.2020 г.

Образец №3а - 13.03.2020 г.

Образец №3б (ако е приложимо) - 13.03.2020 г.

Образец №4 - 13.03.2020 г.

Проекто договор - 13.03.2020 г.

Обявление за изменение или допълнителна информация - 23.03.2020 г.

Обявление за изменение или допълнителна информация - 14.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 11.05.2020 г.

Протокол № 1 - 18.05.2020 г.

Протокол № 2 - 18.05.2020 г.

Протокол № 3 - 18.05.2020 г.

Решение за избор на изпълнител - 18.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка - 15.06.2020 г.

Договор - Обособена позиция 1 - 15.06.2020 г.

- Приложения

Договор - Обособена позиция 2 - 15.06.2020 г.

- Приложения

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1 - 20.07.2021 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2 - 20.07.2021 г.