Търсене

Община Сопот

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
МАНДАТ 2015 - 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 1

Относно: Избор на Временна комисия по избора на Председател на Общински съвет – Сопот, чрез тайно гласуване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 2

Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Сопот
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 3

Относно: Закриване на временната комисия за избор на Председател на Общински съвет – община Сопот, мандат 2015 – 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 4

Относно: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет – Сопот в мандат 2015-2019 г. Наименование на постоянните комисии. Численост на постоянните комисии. Избор на състав на постоянните комисии. Избор на председатели на постоянните комисии.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 5

Относно: Избор зам.председатели на Общински съвет - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 6

Относно: Становище по удължения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Пловдив за периода 2014 – 2016 г. Избор зам.председатели на Общински съвет - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 7

Относно: Актуализация на Бюджет 2015, приет с Решение № 269/26.02.2015 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 8

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2014 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОД 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОД 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ РЕШЕНИЕ № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ РЕШЕНИЕ № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КЪМ РЕШЕНИЕ № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ПРОТОКОЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 9

Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.171.642 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Под краварника" за определяне на ново предназначение на имота - за"Кравеферма".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 10

Относно: Даване на предварително съгласие за процедиране по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/ за промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот ПИ с идентификатор 68080.173.278 от "пасище" в "местен път", находящ се в гр.Сопот местност "Над техникума".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 11

Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.463.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Борова гора" (извън урбанизираната територия) за "Обществено обслужване- Сезонни бунгала".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 12

Относно: Даване разрешаване за изготвяне на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.387 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Над техникума" за определяне на ново предназначение на имота - за "Обществено обслужване- Къща за гости".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 13

Относно: Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение /Анекс/ към Договор № Д-59/01.10.2015 за предоставен терен общинска собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 14

Относно: Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение /Анекс/ към Договор № Д-60/01.10.2015г. за предоставен терен общинска собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 15

Относно: Определяне на представител на Общински съвет Сопот - делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 16

Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Къща- музей "Иван Вазов"- гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРАВИЛНИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 17

Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.5580 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 17

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 18

Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.584 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 18

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 19

Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 68080.465.1 и 68080.465.477 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 19

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 19

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 20

Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.571 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 21

Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.587 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------