Община Сопот

Общ устройствен план на община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за Обществено обсъждане на предварителния проект на Общ Устройствен план  на Община Сопот и Доклад за екологична оценка на проекта за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Община Сопот уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сопот с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Сопот ще се проведе на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на община Сопот“ е по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Обсъждането ще се проведе на 29.10.2018г. от 13.00 часа в залата на Радиното училище на площад „Възраждане“- гр.Сопот.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на община Сопот и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа във фоайето на третия етаж на сградата на Община Сопот ул. „Иван Вазов“ №34 както и на интернет страницата на Община Сопот httр://www.sopot-municipality.com

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в деловодството на Община Сопот,   РИОСВ-Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: арх. Иван Нечев – Главен архитект на Община Сопот – стая №11 в сградата на общината.

Качено: 28.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доклад за оценка на степента за въздействие на план предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нетехническо резюме на екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изходна информация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема електроснабдяване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Културно историческо наследство

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на комуникационно - транспортната система

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема съобщения Мобилтел

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пространствено развитие на елементите на територията на общински център Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план - мащаб 1:10000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план - мащаб 1:25000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сборна схема на техническата инфраструктура

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на водоснабдяване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на канализация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема съобщения Виваком

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план на община Сопот - Предварителен проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
пожари